Ostatnie Wolne Mieszkanie❗ 🏡 Zadzwoń 530 329 330 ❗🌟

Ogólne Warunki Gwarancji Sprzedaży oraz Użytkowania Osiedle Niskowa

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI, SPRZEDAŻY, ZABUDOWY I UŻYTKOWANIA, KALUZULA RODO – DLA NIERUCHOMOŚCI, BUDYNKÓW, LOKALI W TYM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, LOKALI MIESZKALNYCH, BUDYNKÓW USŁUGOWYCH I LOKALI USŁUGOWYCH ITP.

 

Ogólne Warunki Sprzedaży

 1. Za każdym razem, gdy mowa o Zbywającym, Sprzedającym, Deweloperze – mowa tu o stronie Sprzedającej obiekt znajdujący się na działce 328/1 Niskowa obręb 0015, tj. Osiedle Niskowa Sp. z o. o., ul. Jagiellońska 30/5, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 734598093, REGON: 389511265
 2. Za każdym razem, gdy mowa o Nabywcy, Stronie Nabywającej, Kupującym lub Kliencie – mowa tu o osobie która nabyła obiekt będący przedmiotem umowy;
 3. Umowa – za każdym razem gdy mowa o „umowie”, należy przez to rozumieć czynności mające zawarcie transakcji w formie umowy rezerwacyjnej, umowy przedwstępnej, umowy deweloperskiej, umowy praw przeniesienia własności oraz umów tworzących stosunek cywilno-prawny pomiędzy Stronami umowy;
 4. Obiekt – budowla, budynek, lokal, przedmiot umowy (szczegółowo określony w umowie)
 5. Ogólne Warunki Sprzedaży . Osiedle Niskowa Sp. z o. o. stosuje się we wszystkich umowach zawieranych przez . Osiedle Niskowa Sp. z o. o.z Klientami, z wyjątkiem umów zawieranych z konsumentami (w rozumieniu art. 231 Kodeksu Cywilnego), chyba że pisemna umowa między stronami stanowi inaczej. Klient zobowiązany jest do zapoznania i przestrzegania zasad obowiązujących zgodnie z Ogólnymi Warunkami i Zakresem Gwarancji, Ogólnymi Warunkami Sprzedaży oraz Instrukcją Montażu i Zabudowy.
 6. Ustalony przez Klienta wzorzec umowy nie wiąże Osiedle Niskowa Sp. z o. o., nawet w sytuacji, w której został przekazany pisemnie lub jakikolwiek inny sposób.
 7. Prezentowane przez Sprzedawcę reklamy, ogłoszenia, cenniki, wizualizacje, prospekt informacyjny dotyczące sprzedaży lokalu bądź budynku mieszkalnego, a także lokale i budynki usługowe nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, chyba że Zbywający zastrzeże inaczej, lecz zastrzeżenia te mogą być tylko i wyłącznie złożone w formie pisemnej i stanowić będą integralną część umowy.
 1. Nabywcy przed zakupem mają obowiązek zapoznać się ze stanem faktycznym i wizualnym obiektu na dzień zakupu.
 1. Budynek, bądź lokal uznany jest za własność Nabywcy tylko i wyłącznie pod warunkiem terminowego uregulowania płatności wynikających z zwartych umów pomiędzy Nabywcami i Deweloperem.
 2. Przed zawarciem umowy ostatecznej Nabywca zobowiązany jest z zapoznaniem się ze stanem technicznych lokalu bądź budynku, w przypadku braku akceptacji stanu technicznego lub budynku winien on w terminie do 3-dni przed planowaną datą zawarcia umowy ostatecznej poinformować o tym fakcie Zbywającego w formie pisemnej i w razie zastrzeżeń odstąpić od umowy, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy Zbywający stwierdzi brak podstaw Nabywcy do odstąpienia od umowy w tym zakresie, wówczas wszelkie opłaty i wpłaty czy nakłady na nieruchomość poniesione przez nabywcę w przedmiocie umowy mogą ulec przepadkowi na rzecz Zbywającego, do których to opłat oraz nakładów Nabywcy nie będą wnosić roszczeń.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Nabywcę w trakcie jej trwania Zbywającemu przysługuje prawo do zachowania opłat , zadatku i nakładów poniesionych przez Nabywców w przedmiocie umowy, do których to opłat i nakładów Nabywcy nie będą wnosić roszczeń.
 4. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron umowy w każdym czasie w drodze pisemnego oświadczenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku rezygnacji i odstąpieniu od umowy przez Stronę, Nabywającą opłata zadatkowa / rezerwacyjna ulega przepadkowi na rzecz Dewelopera, a strona Nabywające nie, będzie mogła wnosić i składać wniosków o zwrot opłaty zadatkowej / rezerwacyjnej w jakimkolwiek zakresie.
 1. Strona Nabywająca zobowiązuje się w terminie 7-dni roboczych od dnia zawarcia umowy rezerwacyjnej wpłacić przelewem, na podstawie wystawionej przez Dewelopera faktury VAT, na jego rachunek bankowy opłaty wynikającej z faktury VAT w tym należny podatek VAT – tytułem zabezpieczenia roszczeń Dewelopera związanych z wstrzymaniem sprzedaży przedmiotu umowy.
 2. W przypadku niedotrzymania przez Stronę Nabywającą terminu zapłaty opłaty rezerwacyjnej wynikającej z zawartej umowy niniejsza umowa będzie uważana za niezawartą.
 3. Za dzień zapłaty opłaty wynikającej z umowy rezerwacyjnej lub deweloperskiej uważa się dzień uznania rachunku bankowego Dewelopera.
 1. Powierzchnia użytkowa zbywanego budynku wynikać będzie z obmiaru powykonawczego (powykonawczej inwentaryzacji).
 2. Strony umowy postanawiają, że w wypadku, gdy różnica powierzchni użytkowej przekroczy 2% Stronom umowy przysługiwać będzie prawo odstąpienia od niniejszej umowy, które może być zrealizowane przez Strony umowy w terminie 7-dni od daty otrzymania przez Stronę Nabywającą od Dewelopera pisemnej informacji o zmianie powierzchni użytkowej o ponad 2% i występującej w związku z tym konieczności zmiany wysokości ceny.
 3. Strony umowy oświadczają, że podatek VAT mieszczący się w cenie brutto podanej
  umowy określony jest w aktualnie obowiązującej stawce i postanawiają, że w przypadku zmiany stawki VAT podatek będzie doliczony do ceny zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Strony umowy postanawiają, że zostanie wykonany obmiar powykonawczy (powykonawcza inwentaryzacja), zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie i obliczenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”, a jeśli w wyniku tego obmiaru powierzchnia lokalu będzie:
  1. mniejsza od określonej w umowie rezerwacyjnej / deweloperskiej – Stronie Nabywającej służyć będzie prawo proporcjonalnego obniżenia ceny,
  2. większa od określonej w umowie rezerwacyjnej / deweloperskiej – Deweloperowi służyć będzie prawo proporcjonalnego podwyższenia ceny.
 1. W przypadku skorzystania przez Dewelopera z prawa podwyższenia ceny Strona Nabywająca będzie zobowiązana do zapłaty proporcjonalnie wyższej ceny albo skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, a w takim przypadku zobowiązana będzie do złożenia Deweloperowi pisemnego oświadczenia w terminie do 7 dni licząc od dnia doręczenia jej wyników obmiaru powykonawczego.
 2. W przypadku rezygnacji i odstąpieniu od umowy przez Stronę Nabywającą opłata rezerwacyjna / zadatkowa ulega przepadkowi na rzecz Dewelopera, a strona Nabywające nie będzie mogła wnosić i składać wniosków o zwrot w jakimkolwiek zakresie.
 3. Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4.  Dbałość o stan miejsc parkingowych, komórki lokatorskiej oraz ogródka wraz z terenami zielonymi przynależne do lokalu spoczywa na Nabywcy.
 5. W przypadku zmian dokonanych na wniosek Strony Nabywającej w przypadku odstąpienia od umowy Strona Nabywająca zobowiązuje się do zwrotu kosztów poniesionych przez Dewelopera.
 6. Koszty aktu notarialnego w przypadku umowy przeniesienia własności ponosi Strona Nabywająca.
 7. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Dewelopera.
 8. W lokalach zamontowano instalację ogrzewania podłogowego, która jest zintegrowana z jednostką pompy ciepła. Wszelkie zmiany regulacji , ustawienia pompy oraz ogrzewania podłogowego muszą być konsultowane z ich instalatorem. W celu prawidłowego funkcjonowania ogrzewania podłogowego Nabywcy zobowiązani są do użycia materiałów podłogowych zgodnie z przeznaczeniem do ogrzewania podłogowego, a także zobowiązani są posiadać projekt na prawidłowe wykonanie i montaż elementów wykończenia podłóg.
 9. Lokale zasilane są w wodę z ujęcia wodociągowego znajdującego się na terenie części wspólnych podlegającego pod przepisy funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W celu prawidłowego funkcjonowania instalacji wodociągowych Nabywcy zobowiązani są do użycia odpowiednich filtrów zgodnie z wytycznymi osoby uprawnionej na podstawie przeprowadzonych badań wody. Nabywcy lub zarządca w celu zachowania gwarancji zobowiązani są do należytej dbałości o prawidłowe działanie instalacji wodociągowego poprzez jej serwis, czyszczenia, konserwacje oraz kalibrację.  W pierwszych 18 miesiącach użytkowania instalacji wodociągowej od chwili uzyskania pozwolenia wodno-prawnego wymaga się odpłatny serwis instalacji wodociągowej co kwartał przez osobę uprawnioną. Po upływie 18 miesięcy od chwili uzyskania pozwolenia wodno-prawnego zgodnie z zaleceniami uprawnionego serwisanta.
 10. Nabywca bezwzględnie zobligowany jest do dodatkowego ubezpieczenia zakupionego budynku od następstw silnych wiatrów powyżej 7m/s oraz następstw wzmożonych opadów atmosferycznych  powyżej 10mm/m2. Nadto Deweloper nie odpowiada za zdarzenie spowodowane (siłą wyższą).
 11. Przeprowadzenie przez Nabywców opinii, audytów, przeglądów itp. bez obecności i poinformowania o tym Dewelopera jest niedozwolone.

 

Ogólne Warunki Gwarancji i Użytkowania

 1. Osiedle Niskowa Sp. z o. o. stanowią podstawę dochodzenia wszelkich roszczeń, z tytułu udzielonej gwarancji. Klient zobowiązany jest do zapoznania i przestrzegania zasad obwiązujących zgodnie z Zakresem Gwarancji oraz Instrukcjami udostępnianymi przez dewelopera.
 2. Sprzedający udziela gwarancji na następujące elementy budynku:
 1. konstrukcja budynku na okres 12-miesiący
 2. elementy wykończenia zewnętrznego na okres 12-miesiący
 3. elementy wykończenia wewnętrznego na okres 12-miesiący
 4. instalacje grzewczą na okres 12-miesiący
 5. pompę ciepła na okres 12-miesiący
 6. instalacje wodną oraz urządzenia wodociągowe na okres 12-miesiący
 7. instalację kanalizacyjna na okres 12-miesiący
 8. instalację centralnego ogrzewania na okres 12-miesiący
 9. instalację elektryczna na okres 12-miesiący
 10. urządzenia elektryczne na okres 12-miesiący
 11. stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzna na okres 12-miesięcy
 12. elementy ogrodzenia z furtką na okres 12-miesięcy
 1. Nabywca ma prawo zgłosić do protokołu z odbioru wady budynku/lokalu.
 2. Do obowiązków Dewelopera w zakresie usunięcia uznanych wad względnie odmowy ich usunięcia stosuje się art. 27 powołanej wyżej ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, a w zakresie nieuregulowanym w tej ustawie do odpowiedzialności i praw stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Deweloper zwolniony jest od odpowiedzialności za wady fizyczne przedmiotu umowy, jeśli Nabywca nie powiadomił o nich Dewelopera pisemnie w terminie do 14-dni od daty odbioru przedmiotu umowy.
 4. Teren ogródka w ramach inwestycji został przygotowany przez Dewelopera do indywidualnej aranżacji. Deweloper dokonał również zasiania trawy, z zastrzeżeniem iż jej prawidłowy wzrost oraz wszelka pielęgnacja leży w gestii Nabywcy, któremu nie przysługuje prawo wnoszenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń. Nabywcy nie przysługuje również prawo dokonywania jakichkolwiek zmian w aranżacji które obejmowałyby zmiany w elewacji, dachu, orynnowaniu, ogrodzeniu, umiejscowieniu czy kolorystyce rur dot. prądu czy wody itp. bez zgody Dewelopera wyrażonej na piśmie.

 

 1. Nabywca zobligowany jest do należytej pielęgnacji zieleni w ogródku oraz niedokonywania nasadzeń roślin czy drzew mogących spowodować jakiekolwiek uszkodzenia inwestycji lub negatywnie wpływać na jej użytkowanie czy wygląd.

 

 1. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że niedozwolone jest pod rygorem utraty gwarancji dokonywanie jakichkolwiek przeróbek w przedmiocie zakupu (budynek/lokal itp.), mogących powodować uszkodzenie elementów budynków, w szczególności niedozwolona jest ingerencja w ściany oraz elementy dachu, a także konstrukcyjne budynku, kominy, piony oraz wszelkie instalacje (elektryczne, wodno-kanalizacyjne, ogrzewanie), ingerencje w elementy zielone oraz infrastrukturę towarzyszącą (ogrodzenia, skrzynki elektryczne, itp.). W celu dokonania jakichkolwiek zmian konieczne jest złożenie pisemnego wniosku wraz z dokumentacją projektową, na którą Deweloper winien wyrazić zgodę, tylko i wyłącznie w formie pisemnej.
 2. Nabywca zobowiązany jest to przechowywania przez okres 5 lat od daty nabycia budynku wszelkiej dokumentacji (atestów, deklaracji właściwości użytkowych, projektów i innych dokumentów potwierdzających użycie prawidłowego materiału do wykończenia budynku). Deweloper zastrzega sobie prawo do wezwania Nabywców, do wydania w/w dokumentacji, a Nabywcy wyrażają na to zgodę.
 3. Nabywcy oświadczają, iż zostali poinformowani, że w lokalu zamontowano instalację ogrzewania podłogowego, która jest zintegrowana z jednostką pompy ciepła i dla jej prawidłowego funkcjonowania zabrania się zamykanie/ograniczenia zaworów przepływowych instalacji ogrzewania podłogowego.  W celu zachowania gwarancji wszelkie zmiany regulacji, ustawienia pompy oraz ogrzewania podłogowego muszą być dokonywane przez uprawnionego serwisanta.  Nabywcy zobowiązani są do użycia materiałów podłogowych zgodnie z przeznaczeniem do ogrzewania podłogowego, a także zobowiązani są posiadać projekt na prawidłowe wykonanie i montaż elementów wykończenia podłóg.
 4. Nabywca montaż wszelkiej instalacji Antenowej i RTV zobowiązany jest montować je tak aby nie naruszyć i nie uszkodzić elementów dachu i kominów. W przypadku chęci montażu systemów Antenowych i RTV w innym miejscu konieczne jest uzyskanie przez Nabywcę stosownej pisemnej zgody udzielonej przez Dewelopera.
 5. Niedozwolone jest pod rygorem utraty gwarancji dokonywanie jakichkolwiek przeróbek zewnętrznych, zmian kolorystyki: elewacji, dachu, orynnowania, ogrodzenia, murka ogrodzeniowego, komina, okucia itp. w nabytym budynku/lokalu.

 

 1. Bezwzględnie zabronione jest użycie jakichkolwiek środków mogących spowodować uszkodzenie elementów budynku (do wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego), w tym także impregnatów i farb bez uzyskania stosownych zezwoleń od Dewelopera oraz producenta.
 2. Nabywcy oświadczają, iż zostali poinformowani iż lokale zasilane są w wodę z ujęcia wodociągowego znajdującego się na terenie części wspólnych podlegającego pod przepisy funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W celu prawidłowego funkcjonowania instalacji wodociągowych Nabywcy zobowiązani są do użycia odpowiednich filtrów zgodnie z wytycznymi osoby uprawnionej na podstawie przeprowadzonych badań wody. Nabywcy lub zarządca w celu zachowania gwarancji zobowiązani są do należytej dbałości o prawidłowe działanie instalacji wodociągowego poprzez jej serwis, czyszczenia, konserwacje oraz kalibrację.  W pierwszych 12 miesiącach użytkowania instalacji wodociągowej od chwili uzyskania pozwolenia wodno-prawnego wymaga się odpłatny serwis instalacji wodociągowej co kwartał przez osobę uprawnioną. Po upływie 12 miesięcy od chwili uzyskania pozwolenia wodno-prawnego zgodnie z zaleceniami uprawnionego serwisanta.
 3. Nie podlegają gwarancji uszkodzenia powstałe w wyniku zjawisk atmosferycznych: wiatru, wody, gradu śniegu itp., a także normalnego użytkowania budynku. W celu uniknięcia ewentualnych szkód zaleca się, aby Nabywca ubezpieczył budynek od następstw nieszczęśliwego zdarzenia. Nadto Deweloper nie odpowiada za uszkodzenia i szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania budynku.
 4. Nabywca bezwzględnie zobligowany jest do dodatkowego ubezpieczenia zakupionego budynku od następstw silnych wiatrów powyżej 7m/s oraz następstw wzmożonych opadów atmosferycznych
  (w tym gradobicie)  powyżej 10mm/m2. Nadto Deweloper nie odpowiada za zdarzenie spowodowane (siłą wyższą).
 5. W przypadku sporządzania opinii, audytów, przeglądów itp. Nabywcy zobowiązani są do poinformowania na piśmie o tym fakcie Dewelopera, gdzie Deweloper pisemnie ustosunkuje się do złożonego wniosku. Ponadto Deweloper zastrzega sobie prawo do uczestnictwa i obecności w przypadku przeprowadzania przez Nabywców opinii, audytów, przeglądów itp.
 6. Przeprowadzenie przez Nabywców opinii, audytów, przeglądów itp. bez obecności i poinformowania o tym Dewelopera jest niedozwolone pod rygorem utraty gwarancji. Nabywca w celu zachowania uprawnień z tytułu gwarancji jest posiadać książkę techniczną obiektu i zobowiązany jest ją prowadzić w sposób rzetelny. Nabywca zobowiązany jest na każdy wniosek Dewelopera udostępnić książkę obiektu, a w przypadku, gdyby Nabywca odmówił wglądu Deweloperowi do książki obiektu wówczas traci uprawnienia z tytułu gwarancji.
 7. Wszystkie elementy budynku by spełnić warunki gwarancji muszą zgodnie z Ustawą o Prawem Budowlanym być kontrolowane przez osobę uprawnioną i zakończone protokołem.
 8. Wszystkie usterki objęte gwarancją wynikłe w trakcie użytkowania a zagrażające bezpieczeństwu osób i mienia należy do 7-dni zgłosić podwykonawcy , deweloperowi lub jego przedstawicilowi w celu ich usunięcia.
 9. Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane, rozdział Utrzymanie Obiektów Budowlanych art. 61, 62, 63

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:

  1. utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2;
  2. zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
 1. Zgodnie z art. 61 punkt 2 ustawy „Prawo budowlane”, każdy właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek zadbać o jego bezpieczne użytkowanie również w czasie występowania czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt (m.in. intensywnych opadów atmosferycznych).
 2. W okresie zimowym Nabywcy zobowiązani są do odśnieżania balkonów, tarasów i podjazdów, ze względu na ryzyko spadających sopli i czap topniejącego śniegu. Zabrania się pozostawiania na balkonach, tarasach i podjazdach zalegającego śniegu. Śnieg należy usuwać regularnie, ze względu na fakt iż:
  1. zalegająca, grubsza warstwa śniegu może doprowadzić do zawilgocenia ściany, do której przylega balkon;
  2. pozostawianie zalegającego śniegu na balkonach, tarasach i podjazdach zaburza prawidłowe odprowadzanie wód i może doprowadzić do uszkodzenia odpływów na wodę;
  3. nie usuwając śniegu naraża się płytki balkonowe i konstrukcję balkonu na destrukcyjne działanie zamarzającej wody;
  4. powtarzające się cykle rozmarzania i zamarzania wody wynikające ze zmiany temperatury w ciągu dnia i nocy, mogą zaszkodzić ceramicznej okładzinie;
  5. woda, która może przedostać się do fug (i pod nie) może doprowadzić do  pęknięcia w płytach, zwiększając swą objętość podczas zamarzania będzie prowadziła do dalszych uszkodzeń płytek i niszczenia płyty balkonowej;
  6. pozostawianie śniegu na balkonach, tarasach i podjazdach może doprowadzić do powstania śliskich nawierzchni, które mogą powodują ryzyko wystąpienia wypadku.
 3. Nadto bezwzględnie zabrania się korzystania z i furtki, w sytuacji gdy zalega na niej śnieg i lód. Przed użyciem furtki, należy furtkę oczyścić z zalegającego śniegu i lodu. Używanie zaśnieżonej i zalodzonej furtki przez Nabywców może doprowadzić do ich uszkodzenia oraz do uszkodzenia mechanizmów prowadzących. W związku z powyższym Deweloper nie ponosi odpowiedzialności za skutki pozostawiania śniegu na balkonach, tarasach jak i podjazdach, a  także furtce ogrodzeniowej, komórki lokatorskiej w przypadku występowania zawilgoceń, nieprawidłowego odprowadzania wód przez odpływy oraz za powstanie powierzchni śliskich, a także uszkodzenia elementów ogrodzenia. Za pozostawianie śniegu na w/w elementach  pełną odpowiedzialność i ryzyko wynikające z powstania ewentualnej szkody ponoszą Nabywcy.
 1. Nabywca zobowiązuje się do zawarcia umowy z dostawcą energii elektrycznej, obsługą sieci kanalizacyjnej , wyznaczoną wspólnotą mieszkaniową oraz z innymi dostawcami mediów i usług, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowego korzystania z Lokalu i budynku.  Dla zachowania bezpieczeństwa Nabywcy zaleca się także wymianę zamków w drzwiach, furtkach, skrzynkach itp.
 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
  1. Okresowej odpłatnej kontroli, co najmniej dwa razy w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
 1. elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;
 2. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;
 • instalacji pompy ciepła oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
 1. elementów odwodnienia terenu, wraz z infrastrukturą przynależną;
 2. prawidłowości czyszczenia i mycia, co najmniej raz na 6 miesięcy a w szczególności po okresie zimowym elewacji, elementów elewacji, elementów balkonu, balustrad, orynnowania, stolarki drzwiowej i okiennej, dachu, komina , furtki, kratek ściekowych, kostki brukowej i wszystkich innych elementów stałych i ruchomych. W przypadku powstania widocznych zacieków , nalotów zabrudzeń itp. Częściej zgodnie z zaleceniami podwykonawcy lub producenta zastosowanych materiałów po wcześniejszej konsultacji i pisemnej zgodzie udzielonej przez Dewelopera.
 3. impregnacji co najmniej dwa razy w roku elementów drewnianych oraz drewno podobnych, a jeżeli to konieczne to co najmniej raz na kwartał impregnacji elementów drewnianych oraz drewno podobnych po wcześniejszej konsultacji i pisemnej zgodzie udzielonej przez Dewelopera;
 • serwisowania i impregnacji co najmniej dwa razy w roku, a jeżeli to konieczne to co najmniej raz na kwartał serwisowania, furtki i automatu do furtki, po wcześniejszej konsultacji i pisemnej zgodzie udzielonej przez Dewelopera;
 • wykwity i białe naloty na elementach ogrodzenia ( furtka, panel ogrodzeniowy, słupek ogrodzeniowy itp.) są zjawiskiem naturalnym i nie podlegają gwarancji;
 1. wykwity i białe naloty na kostce brukowej oraz galanterii betonowej są zjawiskiem naturalnym i przejściowym – nie podlegają one gwarancji;
 2. wszelkie zabrudzenia oraz normalne eksploatowanie lokalu (zabrudzenia kostki, elementów ogrodzenia, podsiębitek, drzwi, porysowania elementów balustrad i balkonów) nie podlegają gwarancji;
 3. dokonywania okresowych przeglądów i prac konserwacyjnych, korytek ściekowych i systemów drenażowych;
  1. Nabywcy zobligowani są do okresowych przeglądów i konserwacji części ruchomych obiektu, w tym: pompy ciepła, stolarki okiennej i drzwiowej oraz pozostałych nie wymienionych – zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy i regulacje wykonywane są odpłatnie (zgodnie z zaleceniami producenta). W przypadku nie przeprowadzenia przeglądów i konserwacji przez Nabywców – Nabywcy obiektu tracą gwarancję w tym przedmiocie zgłoszenia.
 1. Nabywcy w celu zachowania gwarancji zobligowani są do bezwzględnego przestrzegania Instrukcji Użytkowania Obiektu przeprowadzania okresowych kontroli, przeglądów i konserwacji elementów stałych i ruchomych obiektu. Wszelkie prace konserwacyjne i przeglądy należy przeprowadzać przy zachowaniu szczególnej ostrożności, zachowując wszelkie normy i przepisy BHP. Nabywcy przy pracach przy wyłazie i na dachu bezwzględnie zobligowani są do zachowania szczególnej ostrożności i zobligowani są prowadzić prace przy odpowiednim zabezpieczeniu (prace przy wyłazie, kominie, pompie ciepła i dachu wykonywać przy zabezpieczeniu linką, zabezpieczeniu uprzężą oraz winien on posiadać kask. Nabywca, bądź osoba wykonujące te prace na jego zlecenia winna posiadać aktualne badania wysokościowe)
 2. Okresowej, co najmniej raz w roku lat, chyba że przepisy stanowią inaczej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej, oświetleniowej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
 3. Nabywcy zobowiązani są do pokrywania kosztów obsługi oraz utrzymywania części wspólnych obiektu.
 4. Nabywcy zobligowani są we własnym zakresie dbać o prawidłowe utrzymanie, czyszczenia, mycie impregnacje itd. miejsc przeznaczonych do wyłącznego użytkowania takich jak ogródek, współdzielona komórka lokatorska oraz miejsce parkingowego.
 5. Bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w obowiązujących przepisów prawa budowlanego.
 6. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu dokumenty, o których mowa w obowiązujących przepisach prawa budowlanego, oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania.
 7. Użytkownik zobowiązany jest użytkować budynek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
 1. Zabrania się wjazdu na drogę wewnętrzną, podjazdy i chodniki przed budynkami pojazdami o całkowitej przekraczającej 3,5 ton.
 2. W przypadku konieczności wywózki śmieci, kosze i worki ze śmieciami należy pozostawić przed wjazdem do inwestycji.

 

Postępowanie reklamacyjne

 1. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie przez Kupującego:
  1. wniosku reklamacyjnego na piśmie,
  2. faktury zakupu wyrobów,
  3. dowód zakupu.
 2. Osiedle Niskowa Sp. z o. o. ma 30-dni na rozpatrzenie reklamacji, o czym poinformuje nabywcę bezpośrednio w formie ustnych ustaleń u Nabywcy, lub telefonicznie, pisemnie za pośrednictwem: poczty elektronicznej (sms, mms, inna wiadomość tekstowa), lub listownie. Jeżeli to konieczne dla załatwienia sprawy . Osiedle Niskowa Sp. z o. o. przeprowadza oględziny, odmowa, bądź brak możliwości przeprowadzenia oględzin z wyłącznej winy Kupującego uznana będzie za odstąpienie od zgłoszenia reklamacyjnego, a zgłoszenie takie pozostanie bez rozpatrzenia do czasu umożliwienia przeprowadzenia oględzin, gdzie bieg rozpatrzenia reklamacji liczony będzie od dnia przeprowadzenia oględzin.
 3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających:
  1. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej;
  2. za wyjątkiem sprzedaży Wyrobów konsumentowi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 § 1 K. c.).
 4. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby firmy Osiedle Niskowa Sp. z o. o.
 5. Zarówno Kupujący jak i Sprzedający zobowiązani są do zachowań nie godzących w dobre imię Stron. W kwestiach spornych zarówno Sprzedający jak i Kupujący zobowiązani są do powstrzymania  się z wypowiedziami, zarówno prywatnie, jak i publicznie (zwłaszcza na portalach społecznościowych) do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy obrażającymi, bądź dyskredytującymi, którąś ze stron. Strony w przypadku ujawnienia działań i zachowań godzących w dobre imię Strony mają prawo do dochodzenia swoich roszczeń i mogą domagać się zadośćuczynienia i odszkodowania z tego tytułu.
 6. Nie zapoznanie się przez Klienta z Ogólnymi Warunkami i Zakresem Gwarancji, Ogólnymi Warunkami Sprzedaży oraz Instrukcjami, kartami gwarancyjnymi i ogólnie dostępnymi przez Osiedle Niskowa Sp. z o.o. nie zwalnia kupującego z odpowiedzialności w przestrzeganiu niniejszych warunków. Kupujący z chwilą zakupu akceptuje wszystkie wyżej wymienione warunki, oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

Klauzula  RODO

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. L 119 z dnia 04.05.2016) Informujemy Państwa, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych Osiedle Niskowa Sp. z o. o., ul. Jagiellońska 30/5, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 734598093, REGON: 389511265, e-mail: biuro@dmhomes.pl zwany w dalszej części Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.
 2. Państwa dane osobowe, przetwarzane będą w celu realizacji umów sprzedażowych, jak i zakupowych Osiedle Niskowa Sp. z o. o., zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. B wyżej wymienionego rozporządzenia,
 3. Podanie Państwa danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwia realizację umowy.
 4. Wszystkie rozmowy pomiędzy Stronami a Osiedle Niskowa Sp. z o. o. są nagrywane i archiwizowane przez Osiedle Niskowa Sp. z o. o., gdzie w kwestiach spornych Osiedle Niskowa Sp. z o. o. może wykorzystać treść rozmowy w celu rozstrzygnięcia sporu.
 5. Strona kupująca/sprzedająca zobowiązana jest do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, oraz realizowanych transakcji.
 6. Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie podmioty i organy uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji umów,
 7. Jako właścicielowi danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu, żądania, zaprzestania i przenoszenia danych jak również, prawo cofnięcia zgody w dobrowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego,
 8. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu Państwa danych,
 9. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania zawartych umów oraz dochodzenia wynikających z nich roszczeń.
 10. Działania, które w jakikolwiek sposób mogłyby godzić w dobre imię Osiedle Niskowa Sp. z o. o. oraz powiązanych z nią marki DM Homes Sp. z o.o. będą rozstrzygane sądownie.
Pobierz