Ostatnie Wolne Mieszkanie❗ 🏡 Zadzwoń 530 329 330 ❗🌟

Polityka prywatności

DM Homes spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu wysoko ceniąc prywatność swoich Klientów  dokłada wszelkich starań, aby była ona należycie chroniona. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia jakie dane są zbierane przez Spółkę oraz w jaki sposób będą one przetwarzane.

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy, że:

  1. Administrator danych osobowych i jego dane kontaktowe:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest DM Homes spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie , XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000910878; REGON: 389424313, NIP: 7343597521;

adres e – mail: biuro@dmhomes.pl;

nr tel.: 530 329 330

zwana dalej „Administratorem”

2. Inspektor ochrony danych:

U Administratora nie został wyznaczony inspektor ochrony danych.

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

Pana/ Pani dane osobowe przetwarzane są w celu: 

a) zawarcia i wykonania umów rezerwacyjnej, deweloperskiej, przedwstępnej, umów sprzedaży, a także innych umów cywilnoprawnych z Administratorem  – przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) prowadzenia korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów oraz wysyłanie informacji handlowych przez Administratora – podstawą przetwarzania danych jest wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

d) przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Kategorie danych osobowych:

Administrator może przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

– imię, nazwisko;

– adres zamieszkania;

– adres e-mail;

– numer (numery) telefonu;

– numer Pesel;

– numer NIP (w przypadku przedsiębiorców);

– numer rachunku bankowego;

 oraz inne dane, których przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, w szczególności wykorzystywane w celu obrony jej praw w postępowaniu dowodowym lub za jej zgodą praw osób trzecich.

W każdym jednak przypadku zakres przetwarzanych danych przez Administratora będzie ograniczony do danych niezbędnych dla celu ich przetwarzania.

5. Możliwi odbiorcy danych:

Pani/Pana dane mogą być udostępniane:

– wybranemu operatorowi, przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu na zlecenie Administratora realizację przesyłki elektronicznej, pocztowej lub kurierskiej (np. listowej), zaadresowanej do Pani/Pana,

– organom administracji publicznej i sądom w sprawach, w których Pani/Pan jest stroną, w wyniku wykonywania umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem,

– podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. podmiotom świadczącym usługi informatyczne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem.

Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych Danych Osobowych zostały zapewnione poprzez Administratora poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia danych do przetwarzania, spełniających wymogi RODO. W przypadku przekazywania danych z Europy do USA niektóre podmioty tam zlokalizowane mogą dodatkowo zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych w ramach tzw. programu Privacy Shield.

6. Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody. W przypadku, gdy przetwarzanie ma za podstawę prawnie uzasadniony interes Administratora – do czasu odpadnięcia tego interesu lub zgłoszenia sprzeciwu.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości email na adres e – mail Administratora.  Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.

8. Informacja o wymogu podania danych osobowych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych każdorazowo przez Spółkę danych osobowych niezbędnych do zawarcia lub realizacji Umowy skutkuje brakiem zawarcia tejże umowy, a w przypadku umowy już zawartej może być przyczyną jej rozwiązania.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem procesu zautomatyzowanego podejmowania decyzji